INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Үйлчилгээний нөхцөл

Сүүлд өөрчилсөн: 2016/12/12

1. Та өөрийн эзэмшиж буй JargalDeFacto.com платформын зайд аливаа төрөл, хэлбэрийн контентийг оруулахдаа энэхүү нөхцлийг баримтална.

2. Та тус сайтанд бүртгүүлснээр энэхүү үйлчилгээний нөхцлийг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.

3. Сайтын зүгээс журмын нөхцөлд аливаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд та сайтыг үргэлжлүүлэн ашигласнаараа тэдгээрийг ч хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.

4. JDF LLC нь хэзээд сайтыг өөрчлөх, үйл ажиллагааг бүрмөсөн эсвэл түр хугацаагаар зогсоох эрхтэй бөгөөд ингэхдээ энэ тухайгаа урьдчилан мэдэгдэнэ. Бид сайтыг өөрчлөх, зогсоох, хаахтай холбоотойгоор Таны болон өөр аливаа нэг гуравдагч этгээдийн өмнө үүрэг хариуцлага хүлээхгүй.

5. Хэрэглэгчийн блогтоо оруулсан контент, сэтгэгдэл үндэслэлгүйгээр бусдын нэр хүндэд халдсан, гутаан доромжилсон, хууль бус зүйл сурталчилсан болон бусад үндэслэлээр бусдын эрхэнд халдаж байна үзвэл таны сайтад нэвтрэх эрхийг цуцлах эрхтэй бөгөөд өөр төрлийн арга хэмжээг авах боломжтой.

6. Бид хууль хүчний болон эрх бүхий байгууллагаас албан ёсоор хүсэлт ирсэн тохиолдолд таны зөвшөөрөл эсвэл урьдчилсан мэдэгдэлгүйгээр таны тодорхой мэдээллийг гаргаж өгөх үүрэгтэй.

7. Бид хэдийгээр тус сайтад аливаа вирус, трожан хоорс, бусад төрлийн хор хөнөөлтэй материалуудаас урьдчилан сэргийлэх боломжит бүх арга хэмжээг авах хэдий ч манай сайтаас татаж авах бүх материалд дээрх хортой нөлөөлөл байхгүй байна гэсэн баталгаа гаргахгүй.

8. Тийм нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд гэм хор, хохирлыг мөн хариуцлахгүй болно. Хэрэглэгч манай сайтад байгаа аливаа материалыг зөвхөн өөрөө эрсдлийг хариуцах үндсэн дээр хэрэглэнэ.

9. Хэрэглэгч нь өөрийн нийтэлсэн контент, сэтгэгдэлээс үүсэх оюуны өмчийн маргааныг бүрэн хариуцна. Хэрэв ингэх боломжгүй бол бид устагх арга хэмжээ авна.

10. JDL LLC нь бусдын оруулсан контэнтын өмнөөс ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй